Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepassing

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen kapsalon Jess I Can! en de cliënt waarop kapsalon Jess I Can! deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2. Uitvoering

Kapsalon Jess I Can! zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op moment bekende stand der wetenschap. Kapsalon Jess I Can! zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de cliënt informeren over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Artikel 3. Afspraken

Verhindering voor een afspraak dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan kapsalon Jess I Can! gemeld te worden door cliënt. Indien dit wordt nagelaten, zal kapsalon Jess I Can! het totale bedrag van de behandeling alsnog in rekening brengen.

Artikel 4. Prijzen

Kapsalon Jess I Can! vermeldt alle prijzen van behandelingen zichtbaar op de website en zijn onder voorbehoud van wijzigingen en typefouten. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 5. Betaling

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling contant te voldoen. Indien er een aanbetaling is gedaan, geeft kapsalon Jess I Can! geen geld terug als de afspraak wordt geannuleerd. Cliënt heeft dan het recht op een tegoed in de vorm van een behandeling en kan dan een nieuwe afspraak maken.

Artikel 6. Persoonsgegevens en privacy

De cliënt voorziet kapsalon Jess I Can! tijdens de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan kapsalon Jess I Can! aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling. Kapsalon Jess I Can! neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een klantenbestand. Kapsalon Jess I Can! behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Kapsalon Jess I Can! zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.
Op alle foto’s geplaatst op social media, dan wel op de website van Jess I Can! berust copyright. Jess I Can! bepaalt hoe, waar en wanneer haar werk wordt gepubliceerd of vermenigvuldigd, dit in overeenstemming met de klant.

Artikel 7. Geheimhouding

Kapsalon Jess I Can! is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, kapsalon Jess I Can! verplicht is de vertrouwelijk informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

Kapsalon Jess I Can! is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat kapsalon Jess I Can! is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Kapsalon Jess I Can! is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen van de cliënt.

Artikel 9. Garantie

Kapsalon Jess I Can! geeft de cliënt 1 week garantie op de behandeling(en). Deze garantie vervalt indien de cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.

Artikel 10. Beschadiging & diefstal

Kapsalon Jess I Can! heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt apparatuur en/of producten beschadigd. Kapsalon Jess I Can! meldt diefstal altijd bij de politie.